Vad är kyrkoantikvarisk ersättning?

gray concrete church

Kyrkoantikvarisk ersättning är en ekonomisk ersättning som tillhandahålls för att täcka kostnader relaterade till bevarande, underhåll och reparationer av kyrkobyggnader och deras kulturhistoriska arv. Det är ett bidrag som syftar till att stödja Svenska kyrkan i dess ansvar för att vårda och bevara kyrkliga kulturskatter. Denna ersättning är av stor betydelse för att säkerställa att kyrkobyggnader bevaras och underhålls på ett adekvat sätt för framtida generationer

Genom kyrkoantikvarisk ersättning kan församlingar och stift få ekonomiskt stöd för att genomföra restaureringar, underhållsåtgärder och andra åtgärder för att bevara och vårda kyrkobyggnader och deras inventarier. Det kan till exempel innebära att åtgärda skador på tak, fasader, fönster eller kyrkoinventarier som altartavlor, predikstolar eller dopfuntar.

För att få ersättning måste kyrkobyggnaden vara av kulturhistoriskt intresse och vara skyddad enligt Kulturmiljölagen. Ersättningen kan täcka en del av kostnaderna för åtgärderna, men oftast krävs det också att församlingen eller stiftet bidrar med egna medel. Kyrkoantikvarisk ersättning är en viktig mekanism för att säkerställa att Sveriges kyrkor och deras historiska och konstnärliga värden bevaras för framtida generationer.

Att bevara gamla kyrkor är viktigt av flera skäl:

  • Kyrkor bär på en betydande kulturhistorisk och värdefull historia. De representerar en tidigare era och kan berätta om samhällets utveckling, arkitektoniska stilar, och konstnärliga uttryck. Genom att bevara dessa byggnader bevarar vi en del av vårt gemensamma kulturarv och ge kommande generationer möjlighet att förstå och uppskatta vår historia.
  • Gamla byggnader, särskilt kyrkor, spelar ofta en central roll i lokalbefolkningens identitet och sammanhållning. Genom att bevara dessa byggnader bevarar vi en viktig del av den kollektiva identiteten och stärker samhällsgemenskapen.
  • Gamla byggnader, inklusive kyrkor, kan vara attraktiva turistmål och bidra till den lokala ekonomin. Besökare lockas av deras historiska och kulturella betydelse, vilket kan generera inkomster och arbetstillfällen för samhället i form av turism, restauranger, boende och andra relaterade verksamheter.
  • Att bevara och restaurera gamla byggnader är också en del av en hållbar stads- och samhällsutveckling. Genom att återanvända och renovera befintliga byggnader minskas behovet av nybyggnation och resursförbrukning. Detta bidrar till att minska miljöpåverkan och främja en mer hållbar användning av resurser.

Genom att värdesätta och vårda gamla byggnader kan vi bevara vår kulturella identitet och skapa en rikare och mer levande miljö för framtidens generationer.